Onze verantwoording
Print
FacebookE-mail

Verantwoording aan belangenhouders

Volkshuisvesting communiceert op een open wijze naar haar belangenhouders over wat we doen (of bewust niet doen) en waarom. Onze belangenhouders ontvangen elk jaar een verslag van onze prestaties over het voorgaande jaar.

Het jaarverslag bestaat uit twee delen : het Volkshuisvestelijk jaarverslag en de Jaarrekening.

2016

2015

pdf download
 

Externe beoordeling

Volkshuisvesting wordt door diverse externe partijen beoordeeld. De resultaten daarvan kunt u vinden in de volgende documenten:

Autoriteit woningcorporaties
Toezichtbrief 2015 (14 september 2015)
Oordeelsbrief 2014 (27 november 2015)
Reglement Financieel Beleid en Beheer (16 november 2016)
Integrale beoordeling 2016 (30 november 2016)
Rapportage Governance-audit (15 maart 2017)

 

Ministerie van Wonen en Rijksdienst 
Oordeelsbrief 2009 / Zienswijze prestaties 2009 
Oordeelsbrief 2010 / Corporatieronde 2010 
Oordeelsbrief 2011 
Oordeelsbrief 2012                                                                                                 Oordeelsbrief 2013
Oordeelsbrief verslagjaar 2013
 

Centraal Fonds Volkshuisvesting
Solvabiliteitsoordeel 2009 / Continuïteitsoordeel 2009
Solvabiliteitsoordeel 2010 / Correctie op Solvabiliteitsoordeel 2010 / Continuïteitsoordeel 2010 / Toelichting Continuïtietsoordeel 2010 /  Vervolgonderzoek grondposities en risicovolle projecten 2010
Solvabiliteitsoordeel 2011 / Continuïteitsoordeel 2011
Solvabiliteitsoordeel 2012 / Continuiteitsoordeel 2012                         Toezichtsbrief 2013               
Toezichtsbrief 2014 / Correctie in bijlage bij Toezichtbrief 2014                                            

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Kredietwaardigheid en faciliteringsvolume 2009 / Aanpassing faciliteringsvolume  2009  Kredietwaardigheid en faciliteringsvolume 2010
Kredietwaardigheid en faciliteringsvolume 2011
Kredietwaardigheid en faciliteringsvolume 2012
Kredietwaardigheid en faciliteringsvolume 2013
Vaststelling borgingsplafond en borgbaarheidsverklaring 19 november 2014
Beoordeling juni 2015
Vaststelling borgingsplafond en borgbaarheidsverklaring 13 juli 2015
Beoordeling 9 november 2016
Vaststelling borgingsplafond en borgbaarheidsverklaring 16 november 2016
 

Visitatie
Visitatierapport 2007
Visitatierapport 2011
Visitatierapport 2015